NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy kompleksową obsługę prawną projektu inwestycyjnego bądź wybranych jego aspektów.

Pomagamy przy wyborze i zakupie nieruchomości. Dostosowujemy zakres audytu prawnego do potrzeb klienta. Sporządzamy przejrzyste i przyjazne w odbiorze raporty. Sygnalizujemy rzeczywiste ryzyka, zawsze przy tym przedstawiając środki zaradcze.

Przygotowujemy i negocjujemy treść dokumentacji transakcyjnej. Skupiamy się na tym, aby z jednej strony zabezpieczyć Państwa interes, ale nigdy nie tracimy z oczu zamierzonego przez Państwa celu. Wiemy jak jest to dla Państwa ważne aby transakcja szybko doszła do skutku.

Pomagamy we wszelkich procedurach dotyczących uzyskania finansowania dla Państwa projektu. Przygotowujemy i negocjujemy umowy z bankami i innymi instytucjami finansującymi bądź zabezpieczającymi w ramach kontraktów typu project finance.

W przypadku klienta będącego podmiotem finansującym transakcję, przeprowadzamy audyty prawne w interesującym Państwa zakresie, negocjujemy umowy oraz dokumenty zabezpieczające udzielane finansowanie dla projektu. Reprezentujemy również podmioty finansujące w postępowaniach rejestrowych, w tym dotyczących wpisów do księgi wieczystej i rejestru zastawów. Sporządzamy również przejrzyste opinie prawne na różne tematy wymagające rozstrzygnięcia, konieczne dla potrzeb podjęcia decyzji w zakresie finansowania lub potwierdzające wypełnienie warunków przez inwestora na etapie udzielania finansowania, a następnie jego obsługi po sfinansowaniu inwestycji.

Doradzamy i reprezentujemy Państwa we wszelkich procedurach związanych z procesem inwestycyjnym, w tym w zakresie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na etapie administracyjnym, jak również w ramach postępowań sądowo – administracyjnych.

Zajmujemy się doradztwem i negocjacjami na etapie komercjalizacji lub sprzedaży Państwa inwestycji. Reprezentujemy Państwa w negocjacjach z Państwa klientami, zapewniając ochronę Państwa interesów oraz dbając o Państwa odpowiedni wizerunek w oczach obecnych i przeszłych klientów.

Przygotowujemy i negocjujemy wszelkie dokumenty i umowy związane z nieruchomościami, w szczególności służebności, użytkowanie, hipoteki, umowy o dobrym sąsiedztwie, umowy pomiędzy współwłaścicielami dotyczące zarządu nieruchomością wspólną.

Pomagamy przy różnego rodzaju restrukturyzacjach. Nie unikamy spraw trudnych i obarczonych ryzykiem. Nasz udział ma umożliwić Państwu podjęcie najlepszej decyzji i zakończenie z sukcesem najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć.

PRAWO HANDLOWE I PRAWO PRACY

Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, zagadnieniach z zakresu prawa umów handlowych i prawa pracy.

Reprezentujemy klientów przed sądami gospodarczymi, cywilnymi, arbitrażami, mediatorami i sądami pracy. Przygotowujemy i opiniujemy dokumentację transakcyjną, umowy handlowe oraz dokumentację związaną z wykonywaniem umów lub sporami.

Doradzamy we wszelkich sprawach pracowniczych i reprezentujemy klientów przed sądami pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania i wszelkie inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy.

PRAWO KORPORACYJNE

Świadczymy pomoc prawną spółkom prawa prywatnego oraz spółkom publicznym. Przeprowadzamy zgromadzenia organów stanowiących, rad nadzorczych, zarządu. Przygotowujemy dokumentację korporacyjną, umowy spółek, statuty, projektu uchwał, protokołów ze zgromadzeń wspólników, udziałowców i akcjonariuszy oraz wszelkich innych dokumentów lub oświadczeń dotyczących prawa korporacyjnego.

Wspieramy naszych klientów w zakresie spraw związanych z compliance, sprawozdawczością i raportami, wypełniania obowiązków informacyjnych emitentów.

Doradzamy w sprawach tworzenia oraz likwidacji spółek, ich przekształcenia, łączenia oraz podziałów.

Mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla inwestorów, kadry zarządzającej oraz osób wspomagających lub asystujących pracom zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółkach kapitałowych, we wszelkich sprawach korporacyjnych oraz związanych z funkcjonowaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnościom i spółek akcyjnych. Mamy doświadczenie w doradztwie także na rzecz dyrektorów finansowych, między innymi w sprawach z zakresu rachunkowości.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ARBITRAŻ, MEDIACJE

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych. Są to procesy i postępowania nieprocesowe, a także postępowania egzekucyjne.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, jak również przed sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach mediacyjnych.

Mamy doświadczenie w sprawach sporów korporacyjnych (m.in. zaskarżania uchwał organów stanowiących), sporów inwestorów z wykonawcami, wynajmujących z najemcami, postępowań aktualizacyjnych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, postępowań o zasiedzenie, ustanowienie różnego rodzaju służebności i wielu innych. Dochodzimy przed sądami i organami egzekucyjnymi należności na rzecz naszych klientów.

Mamy doświadczenie w doradztwie i reprezentacji w administracyjnych procedurach związanych z procesem inwestycyjnym, w tym dotyczących prawa ochrony środowiska, procedur planistycznych, budowlanych, wodnych, podziałowych i scaleniowych, ochrony zabytków, prawa użytkowania wieczystego, wywłaszczeń i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, roszczeń o zwrot nieruchomości.

PRIVATE EQUITY

Pomagamy w przygotowaniu wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych. Doradzamy przy poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań.

Przygotowujemy dokumentację transakcyjną, negocjujemy dla Państwa jej treść, pomagamy przy wszelkich towarzyszących zagadnieniach i procedurach.

W wybranych sprawach możemy pomóc w wyszukaniu inwestora instytucjonalnego, specjalizującego się w finansowaniu lub nabywaniu inwestycji w różnych fazach realizacji projektu.