PORTFOLIO WYBRANYCH PROJEKTÓW

NIERUCHOMOŚCI I PRIVATE EQUITY

 • Wieloletnie doradztwo na rzecz funduszu zagranicznego w ramach projektu rewitalizacji siedemdziesięcio-hektarowego obszaru pofabrycznego, wraz z reprezentacją klienta przed sądami i organami administracyjnymi w sprawach cywilnych i administracyjnych związanych m.in. z postępowaniami z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, prawa wodnego, służebności dostępu drogowego i kolejowego do nieruchomości, służebności przesyłu, sporów dotyczących infrastruktury, roszczeń reprywatyzacyjnych, zasiedzeń, wywłaszczeń, opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego, ochrony zabytków, scaleń i podziałów nieruchomości
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego klienta instytucjonalnego przy komercjalizacji budynku biurowego w Warszawie, o powierzchni najmu około 30.000 m2, w tym negocjacje dotyczące zawarcia umów najmu
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego funduszu, właściciela galerii handlowej o powierzchni około 100.000 m2, przy komercjalizacji powierzchni handlowych i usługowych, w tym negocjacje dotyczące zawarcia umów najmu, doradztwo przy negocjacjach i zawarciu umów o dobrym sąsiedztwie
 • Doradztwo na rzecz funduszu zagranicznego przy zakupie kilku nieruchomości inwestycyjnych, łącznie z badaniem stanu prawnego i umowami nabycia nieruchomości, a następnie ich sprzedaży, w tym działek inwestycyjnych i budynku biurowego o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów euro
 • Doradztwo na rzecz angielskiego funduszu przy zakupie pakietowym lokali użytkowych od polskiego dewelopera w ramach formuły joint venture
 • Doradztwo na rzecz wiodącej firmy ubezpieczeniowej ubezpieczającej tytuł prawny do nieruchomości, obejmujące badanie stanu prawnego nieruchomości oraz konsultacje w zakresie wyłączeń zdarzeń objętych polisą w ramach kilku projektów o łącznej wartości około jednego miliarda euro
 • Doradztwo na rzecz wiodącego polskiego dewelopera przy zakupie działki inwestycyjnej w Warszawie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, łącznie z badaniem stanu prawnego i umowami nabycia nieruchomości, negocjacjami z bankiem finansującym sprzedającego oraz spłatą innych wierzycieli, o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych
 • Doradztwo na rzecz wiodącego dewelopera z Europy środkowo-wschodniej przy zakupie kilku nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, łącznie z badaniem stanu prawnego i umowami nabycia nieruchomości
 • Doradztwo na rzecz funduszu z kapitałem zagranicznym przy projekcie nabycia i planowania realizacji parku handlowo-usługowo-rozrywkowego obejmującego budowę galerii handlowej, z funkcją usługowo – rozrywkową, oraz marketu DIY, łącznie z badaniem stanu prawnego i umowami nabycia nieruchomości oraz umowami i dokumentami towarzyszącymi, w tym dotyczącymi umowy joint venture, nabycia udziałów w spółce oraz finansowania typu mezzanine
 • Audyt prawny zakładu produkcyjnego położonego w specjalnej strefie ekonomicznej, w ramach doradztwa na rzecz inwestora amerykańskiego przy międzynarodowej transakcji typu share deal
 • Doradztwo na rzecz funduszy z kapitałem zagranicznym przy komercjalizacji powierzchni magazynowych w parkach magazynowych; audyt prawny nieruchomości przy transakcji dotyczącej nabycia parków magazynowych
 • Doradztwo na rzecz inwestorów i deweloperów przy zawieraniu umów o prace projektowe oraz roboty budowlane z generalnymi wykonawcami oraz dotyczące sporów przedprocesowych dotyczących wykonawstwa robót
 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem zagranicznym przy transakcji nabycia pakietowego lokali mieszkalnych w rewitalizowanej kamienicy w Warszawie
 • Doradztwo na rzecz funduszu zagranicznego przy zawarciu umowy zarządu nieruchomością wspólną związaną z kompleksem budynków biurowych

PROCESY, ARBITRAŻ I MEDIACJE

 • Reprezentacja komercyjnego najemcy w sporze z wynajmującym w wygranym procesie przed sądem arbitrażowym dotyczącym kilkusetmetrowej powierzchni biurowej w prestiżowym budynku biurowym w Warszawie
 • Reprezentacja wynajmującego w sporze z najemcą w wygranym procesie przed sądem powszechnym o odszkodowanie za utracony czynsz najmu i opłaty dodatkowe za powierzchnię najmu w galerii handlowej
 • Reprezentacja zagranicznego inwestora na rynku mieszkaniowym w postępowaniu mediacyjnym dotyczącym roszczeń wobec wykonawcy, zakończonym wykonaną przez strony ugodą
 • Reprezentacja wynajmującego w negocjacjach przedsądowych z najemcą dotyczących opuszczenia lokalu i wzajemnych rozliczeń, zakończonych wykonaną przez strony ugodą
 • Reprezentacja klientów z sektora nieruchomości w postępowaniach sądowych dotyczących zasiedzenia nieruchomości, służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
 • Reprezentacja wynajmującego w sporze z najemcą w wygranym procesie sądowym o zapłatę za zmiany i ulepszenia pozostawione w lokalu po ustaniu stosunku najmu
 • Reprezentacja klientów w wygranych procesach sądowych i skutecznych postępowaniach egzekucyjnych o zapłatę należności
 • Reprezentacja pracodawców w wygranych procesach przed sądami pracy w sporach z pracownikami
  Udział w zespole doradzającym zagranicznemu wykonawcy robót budowlanych w sporze z polskim inwestorem z sektora publicznego toczącym się w ramach arbitrażu międzynarodowego na zasadach Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej ICC w Paryżu

PRAWO HANDLOWE I PRAWO PRACY

 • Doradztwo na rzecz wiodących międzynarodowych agencji nieruchomości w ramach obsługi z zakresu prawa spółek, prawa pracy oraz reprezentacja w procesach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi dotyczących dochodzenia należności z tytułu wynagrodzenia agencji
 • Doradztwo na rzecz funduszy, inwestorów polskich i zagranicznych, w sprawach związanych z prawem spółek, w tym reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i przed sądami w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał, a także doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym reprezentacja przed sądami pracy w sporach z pracownikami
 • Doradztwo na rzecz klientów polskich i zagranicznych w sprawach związanych z prawem upadłościowym, w tym reprezentacja klienta zagranicznego z branży spożywczej w postępowaniu o wyłączenie z masy upadłości linii produkcyjnej
 • Doradztwo na rzecz klientów polskich i zagranicznych przy zmianach w kapitale zakładowym, w tym na rzecz funduszy zagranicznych i ich spółek celowych w Polsce oraz przy sporządzaniu dokumentacji korporacyjnej oraz zawieraniu umów zastawu rejestrowego stanowiących jedno z zabezpieczeń umowy kredytowej
 • Doradztwo na rzecz klientów polskich i zagranicznych dotyczące struktury organizacyjnej spółek i fundacji, w tym praw i obowiązków wspólników, udziałowców oraz organów spółek, łącznie z reprezentacją przed sądami rejestrowymi
 • Doradztwo przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów z zakresu prawa pracy z kadrą zarządzającą i kluczowymi pracownikami, w tym przy tworzeniu programów motywacyjnych, opiniowanie regulaminów i wewnętrznych dokumentów dotyczących spraw z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych i zakazu konkurencji